Försäljnings- och leveransvillkor för Danitech A/S
- Januari 2019Alla leveranser från Danitech A/S (härefter benämnd “säljaren”) sker i enlighet med gällande Orgalime’s general conditions for supply of mechanical, electrical and electronic products 2012 (Orgalime S 2012) såvida inget annat uttryckligen framgår av nedanstående. Den köpare som ej är bekant med villkoren i Orgalime S 2012, kan rekvirera ett exemplar genom att hänvända sigtill säljaren.

Ifall inget annat skriftligen är avtalat, sker leverans från:
Danitech A/S, Bredholm 4, DK-6100 Haderslev.

Eventuella motstridiga eller avvikande villkor i köparens beställning gäller inte, såvida inget skriftligt avtal har ingåtts med säljaren om detta.

Avtal mellan säljaren och köparen anses först ha blivit ingånget, när säljaren har skickat orderbekräftelse till köparen.


1. Offerter och priser


Offerter lämnade av säljaren har en giltighet av högst 30 dagar räknat från offertdatumet.

Offert avges med reservation för slutförsäljning, vilket även innefattar hos säljarens underleverantörer. Vid slutförsäljning har säljaren rätt att återtaga offerten utan att köparen kan ställa krav mot säljaren av denna anledning.

Om underleverantör ändrar priser, offerter och liknande till säljaren, har säljaren rätt till attåtertaga lämnad offert utan att köparen kan ställa krav mot säljaren av denna anledning.

Priser för produkter och tjänster är exklusive moms, tillägg, avgifter, med mera. Om inget annatär skriftligen avtalat, förbehåller sig säljaren rätten till att reglera de avtalade priserna för icke levererade produkter och tjänster vid tillfälle av valutakursförändringar, prishöjningar från underleverantörer, pris-höjningar på material, förändringar i löner, lagändringar eller liknande.


2. Leveransvillkor


Leverans sker ex works, Haderslev.

Transporten sker på köparens bekostnad och risk. Ifall inget annat är avtalat är säljaren berättigad till att välja transportsätt och transportväg.


3. Leveranstid


Leverans upp till 5 dagar före eller efter ett angivet leveransdatum anses i alla avseenden som punktligt leverans, om inget annat avtalats.

Den angivna leveranstiden är med förbehåll att leveranser från underleverantören är felfria och sker i tid, samt force major ej föreligger, jfr. Orgalime S 2012 pkt. 41.


4. Betalningsvillkor


Betalningsvillkor framgår av orderbekräftelsen, annars netto kontant.

Vid betalning efter förfallodatum påförs ränta med 2% per påbörjad månad.


5. Returemballage


Lådor eller annat emballage som faktureras separat, kommer att bli krediterat ifall de blir returnerade på köparens bekostnad i oskadat och godkänt skick.


6. Maskindirektivet


Det är köparens ansvar, att hydraulikkomponenten och dess funktion uppfyller kravetspecificerat i Maskindirektivet 2006/42/EC och eventuellt i B och C standarden för maskinkonstruktionen, samt i DS/EN ISO 4413 Hydraulik - Generella regler och säkerhetskrav för system och dess komponenter.


7. Reklamationsbehandling


Varor som returneras som reklamation skall skickas till Danitech A/S i original skick och får inte varit utsatt för fysiska skador av något slag.

Vid godkända reklamationer returneras den reparerade varan till kunden, till den leveransadress som var angiven på den ursprungliga fakturan då varan såldes. Alternativt krediteras varan det ursprungliga fakturerade beloppet.

Såvida reklamationen blir avvisad, kommer kunden att faktureras för undersökningstiden som reklamationen krävt, dock minst 75 Euro samt tillhörande fraktkostnader för reklamationen.


8. Produktansvar


Säljaren kan inte hållas ansvarig för produktskador oavsett arten eller orsaken av skadorna,mer än vad som täcks av den av säljaren tecknade produktansvarsförsäkringen.

Köparen är skyldig att skriftligen snarast meddela säljaren ifall det har uppstått en produktansvarsskada eller det finns risk för att sådan kan inträffa. I det fall säljaren ådrar sig ansvar gentemot tredje part, är köparen skyldig att ersätta säljaren i samma utsträckning som säljarens ansvar är begränsat enligt denna bestämmelse.


Haderslev d. 17-01-2019

PDF fil

Laddar
Laddar