Salgs- og leveringsbetingelser for Danitech A/S
-Januar 2019 


Alle leverancer fra Danitech A/S (herefter benævnt som sælger) sker i henhold til gældende Orgalime’s general conditions for supply of mechanical, electrical and ­electronic products 2012 (Orgalime S 2012), medmindre andet udtrykkeligt fremgår af nedenstående. Enhver køber, som ikke er fortrolig med bestemmelserne i Orgalime S 2012, kan rekvirere et eksemplar heraf ved henvendelse til sælger.

Bestemmelsessted er, hvis ikke andet er skriftlig aftalt,
Danitech A/S, Bredholm 4, DK-6100 Haderslev.

Eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, medmindre der indgås anden ­skriftlig aftale med sælger herom.

Aftale mellem sælger og køber anses først for indgået, når sælger har fremsendt ordrebekræftelse til køber.


1. Tilbud og priser


Tilbud afgivet af sælger har højst gyldighed i 30 dage fra afsendelsesdatoen.

Tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, hvilket også omfatter mellemsalg hos alle sælgers underleverandører. I tilfælde af mellemsalg har sælger ret til at træde tilbage fra tilbuddet, uden at køber kan rejse krav mod sælger i denne anledning. Såfremt underleverandører ændrer priser, tilbud m.v. over for sælger, har sælger ret til at træde tilbage fra det af sælger givne tilbud, uden at køber kan rejse krav mod sælger i denne anledning.

Priser for produkter og ydelser er eksklusive moms, tillæg, gebyr mv. Med­mindre andet er skriftligt aftalt forbeholder sælger sig ret til, at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter og ydelser i tilfælde af valutakurs­ændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, lovændringer eller lignende forhold.


2. Leveringsbetingelser


Levering sker ex works, Haderslev.

Forsendelse sker for købers regning og risiko. Dersom anden aftale ikke er indgået, er sælger berettiget til at vælge transportmidler og transportveje.


3. Leveringstid


Levering op til 5 arbejdsdage før eller efter et angivet leveringstidspunkt er i enhver henseende at anse for rettidig levering, medmindre andet er aftalt.

Den anførte leveringstid er med forbehold for mangelfrie og rettidige ­leverancer fra sælgers underleverandører samt i tilfælde af force majeure, jf. Orgalime S 2012 pkt. 41.


4. Betalingsbetingelser


Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen, ellers netto kontant.

Ved betaling efter forfaldstid tilskrives renter med 2 % pr. påbegyndt måned.5. Returemballage


Kasser eller anden emballage, der debiteres særskilt, vil blive krediteret såfremt de returneres franko i ubeskadiget og godkendt stand.


6. Maskindirektivet


Det er købers ansvar, at hydraulikkomponenten og dens funktion opfylder krav opstillet i Maskindirektivet 2006/42/EC og evt. B og C standarder for maskinopbygningen samt DS/EN ISO 4413 Hydraulik - Generelle regler og sikkerhedskrav til systemer og deres ­komponenter.


7. Reklamation


Varer der returneres i reklamation skal sendes til Danitech A/S i samlet tilstand og må ikke have været udsat for fysiske skader af nogen art.

Ved godkendte reklamationer returneres den reparerede vare til kunden til den leveringsadresse, der er angivet ved den oprindelige aftales indgåelse. Alternativt krediteres kunden varens oprindelig fakturerede beløb.

Såfremt reklamationsbehandlingen resulterer i afvisning af reklamationen, faktureres køber efterfølgende for medgået tid til reklamationsbehandlingen, dog min. 75 Euro, samt fragtomkostninger inkluderet i sagen.


8. Produktansvar


Sælger kan ikke holdes ansvarlig for produktskader, uanset arten af skaden og årsagen hertil, ud over hvad der måtte dækkes af den af sælger tegnede produktansvarsforsikring.

Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele sælger, såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller der er fare for, at en sådan skade vil indtræde. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelse.Haderslev den 17-01-2019

PDF fil

Loading
Loading